برترین ها

تعبیر خواب Archives - برترین ها

--
 • تاریخ : ۲۰ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 0 views

با توجه به اینکه از کلید برای باز کردن درهای بسته استفاده می شود تعبیر خواب کلید برای خواب بیننده نیکو است و دیدن این خواب به معنای توانایی انجام امور مشکل برای خواب بیننده است و هر یک از معبران تعابیر خاصی را برای دیدن این خواب عنوان کرده اند. 

تعبیر خواب کلید از دیدگاه تعبیرگران مشهور

خواب کلید از انواع خواب های رایجی است که معبران و عالمان بزرگ تعبیرهای زیادی را برای این خواب بیان کرده اند و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید تعبیر آن را از بین این تعابیر مختلف پیدا کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب ماشین، تعبیر خواب قالی و تعبیر خواب تسبیح را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب کلید را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

تعبیر خواب قفل و کتاب

دیدن کلید در خواب دارای چه تعابیری است ؟

 • امام صادق 

تعبیر دیدن کلید در خواب از دیدگاه امام صادق بر ۸ وجه زیر است :

 1. بشارت
 2. رهایی از غم
 3. شفا از بیماری
 4. پیدا کردن مراد
 5. قوت دین
 6. اجابت کردن دعا
 7. گذاردن آرزوها و حاجت
 8. علم
 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب کلید نشانه مردی است که گشاینده کارها است و علاوه بر این دیدن کلید در خواب نشانه پیروز شدن بر دشمن نیز می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدهای زیادی دارد نشانه این است که بزرگی می یابد.

 • حضرت دانیال 

اگر فردی در خواب ببیند که کلید آهنی دارد نشانه قوت برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلید مسی یا برنجی دارد نشانه این است که سخنش گیرا می شود.
اگر فردی در خواب کلید چوبی ببیند بیانگر این است که منفعت وی کمتر است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلید زرین یا سیمین دارد نشانه این است که مالی را بدست می آورد.

دیدن کلید در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که با کمک کلید قفلی را باز می کند نشانه این است که زن یا کنیزک خرد می خواهد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند که با کمک کلید در بسته ای را باز می کند و پشت آن در چیزهای خوبی قرار دارد تعبیر خواب وی نیکو است.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدی بزرگ دارد و نمی داند این کلید به کدام قفل می خورد نشانه این است که قدرت انجام کارهای بزرگ را پیدا می کند ولی موقعیت و فرصتی بدست نمی آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که قفل بزرگ است و وی کلید کوچکی در دست دارد نشانه این است که خواب بیننده برای انجام دادن کاری بزرگ احساس کوچکی و حقارت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که قفل و کلید آشنایی است ولی او نمی تواند در را به کمک کلید باز کند نشانه این است که با مشکلی رو به رو می شود که از حل آن در امان می ماند.
اگر فردی در خواب ببیند که فرد دیگری کلید می سازد و به او می دهد نشانه این است که آن فرد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به روی شما باز می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که خودش کلید می سازد نشانه این است که تدبیر کاری را می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدش در قفل شکست نشانه این است که در کاری شکست می خورد و گرفتار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که با کلید دری را قفل می کند به صورت زیرکانه رازی را از دیگران پنهان می کند.

تعبیر دیدن کلید در خواب از دیدگاه معبران مختلف

 • لوک اوینتهاو 

اگر فردی در خواب ببیند که کلیدی پیدا می کند نشانه این است که از دامی رهایی پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلید گم می کند نشانه بگو مگو برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب کلید به همراه داشته باشد نشانه این است که پس اندازهایش به وی کمک می کند.
اگر فردی در خواب در بسته ای را با کلید باز کند نشانه این است که دیگران به وی مظنون می شوند.

 • آنلی بیتون 

تعبیر دیدن خواب کلید بیانگر تغییرات غیر منتظره برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که دسته کلید خود را گم کرده است نشانه این است که اتفاقاتی نامطلوب بر وی اثر می گذارد.
اگر فردی در خواب کلیدی پیدا کند نشانه این است که در حرفه وی تغییری ایجاد می شود و اعضای خانواده خواب بیننده پس از آن تغییر در صلح و آرامش به سر می برند.
تعبیر خواب کلید شکسته نشانه جدایی از دیگران در اثر حسادت یا مرگ است.
اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به کمک کلیدی در را باز می کند نشانه این است که به نامزد خود بیش از اندازه اعتماد خواهد کرد ولی اگر در خواب ببیند که با کمک کلیدی دری را قفل می کند بیانگر این است که در انتخاب همسر توفیق پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که کلیدش را دور می اندازد بیانگر این است که در گفتگوهای خود با دیگران نمی تواند بدرستی داوری نماید و به همین دلیل به شهرت خود آسیبی را می رساند.

تعبیر خواب کلید

 • سرزمین رویاها 

اگر فردی در خواب ببیند که کلید می سازد خشم بزرگی وی را فرا می گیرد.
تعبیر دیدن کلید شکسته در خواب نشانه بیماری برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب تعداد زیادی کلید پیدا کند نشانه این است که در خانواده وی امنیت و آرامش بدست می آید.
اگر فردی در خواب کلیدهایش را گم کند بیانگر این است که خواب بیننده در روابطش به ناکامی بر می خورد.
اگر فردی در خواب کلیدهایش را به شخصی دیگر بدهد نشانه این است که خانواده و خود خواب بیننده شانسی را بدست می آورند.

 • خالد اصفهانی 

اگر فردی در خواب ببیند که از مرده کلید می گیرد نشانه شروعی خوب در زندگی وی و برطرف شدن گرفتاری ها و بدهی های خواب بیننده است همچنین اگر فردی در خواب ببیند که از دست مرده ای کلید می گیرد نشانه این است که یکی از آرزوهای وی که در زمینه عشق و روابط عاطفی است برآورده می شود.

تعبیر مشاهده کلید در خواب

 در این مطلب با تعبیر خواب کلید در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا بودیم که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد.

The post تعبیر خواب کلید از دیدگاه معبران اسلامی و غربی appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۱۸ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 1 views

به طور کلی دیدن روباه در خواب نشان دهنده نیرنگ و دروغگویی است و از دیدگاه معبران مختلف به شکل های مختلفی تعبیر شده است. اگر مردی در خواب خود روباه ببیند نشان دهنده مکر و فریب است و در صورتی فرد خواب بین زن باشد دلالت بر دروغگویی دارد. همچنین در برخی از این تعبیرها بیان یم شود که تعبیر خواب روباه در خواب نشان دهنده علاقه زنی به مرد است که این علاقه ضعیف است.

 تعبیر خواب روباه در خواب توسط معبران

تعبیر خواب روباه:

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب این حیوان اینگونه بیان می کند که:

روباه در خواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیلکه زنی او را دوست دارد، لیکن دوستی او ضعیف است.
همچنین در رابطه به تعبیر خواب روباه ابرهیم کرمانی که یکی از معبران است اینگونه بیان می کند که:
 • پوست روباه به خواب دیدن، متل کسی است که به دست آوردیه اید و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.

دیدن روباه در خواب

 • اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.

همچنین مطیع تهرانی در تعبیر دیگر اینگونه بیان می کند که:

 • اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما ندارد و اما ناگزیر به دنبالتان می آی. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.
 • اگر در خواب دید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید.

 

 • اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید و یا برانید با شخصی دشمنی می کنید که او نیرنگ و فریب در کار شما می کند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال شنان آن است که کسی با شما دغلی می کند.

معنای دیدن روباه در حواب

آنتلی بیتون نیز درباه تعبیر دیدن روباه در خواب اظهار می کند که:

 • اگر خواب ببیند به دنبال روباهی می دوید، علامت آن است که درگیر معمالات نامطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.
 • اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می شود، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانه شما حسادت می روزد. مراقب باشید، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.

دیدگاه معبران دیگر درباره دیدن خواب روباه:

جضرت یوسف: دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی کند.

لیلا برایت: اگر خواب ببنید که روباهی را گرفته اید، به این معناست که از نقشه ای که بر علیه شما کشیده اند مطلع می شوید.

اگر در خواب روباهی را رام کنید، یعنی با افراد ناباب همنشین می شوید.

دیدن دم روباه بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب باشید.

درباره دیدن روباه در خواب چه می دانید

همچنین آنتلی بیتون نیز درباره تعبیر دیدن خواب روباه با دیگر معبران دارای اتفاق نظر است و بیان می کند که:

کشتن روباه در خواب بیانگر آن است که در هر کاری موفق می شوید.

امیدواریم با مطالعه تعابیر مختلف برای دیدن روباه در خواب توانسته باشید به تعبیر خواب خود دست یابید.

The post تعبیر خواب روباه از دیدگاه معبران مختلف appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۱۴ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دیدن اعمال مذهبی نظیر نماز خواندن و وضو گرفتن و … در خواب دارای تعبیری نیکو است و معبران اسلامی برای این نوع خواب ها تعابیر مختلفی را ذکر کرده اند. تعبیر خواب وضو گرفتن نیز از دیدگاه معبرین دارای تعابیری مختلف است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید آن را تفسیر و تعبیر نمایید. 

تعبیر خواب وضو گرفتن از دیدگاه معبرین اسلامی

تعبیر کردن خواب ها برای اغلب افراد جالب و هیجان انگیز است از این رو معبران اسلامی و غربی برای اغلب خواب هایی که افراد در طول شبانه روز می بینند تعابیری را بیان کرده اند. در مطالب قبلی تعبیر خواب حمام و تعبیر خواب رودخانه و تعبیر خواب تگرگ را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب وضو گرفتن را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.

تعبیر خواب وضو گرفتن

وضو گرفتن در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که وضو می گیرد اما آب وضو تاریک و گل آلود و کدر است تعبیر خواب وی خوب نیست و برای خواب بیننده مشکلاتی پیش می آید که درمانده می شود و به طور کلی تعبیر خواب وضو گرفتن در خواب نیکو است.

 • امام جعفر صادق 

اگر فردی در خواب ببیند که وضو می گیرد و کسی به وضو گرفتن او نگاه می کند آن فرد به دست خواب بیننده توبه می کند.
اگر فردی در خواب ببیند در حالی که وضو می گیرد به صورت شخصی عالم نیز نگاه می کند خواب بیننده به دست آن شخص عالم توبه می کند.

وضو گرفتن در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی بدون وضو گرفتن نماز بخواند نشانه این است که دین و ایمان وی ضعیف است و مال و اموالی را که در اختیار او است از دست می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که بعد از وضو گرفتن اتفاقی باعث باطل شدن وضوی او می شود نشانه این است که در کسب و کار خود ناتوان و عاجز خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که بعد از وضو گرفتن اتفاقی باعث ابطال وضوی وی شد و خواب بیننده دوباره وضو گرفت و نماز خواند ولی نمازش را به صورت کامل تمام نکرد نشانه این است که بزودی از دنیا می رود و اگر خواب بیننده در خواب ببیند که بعد از وضو گرفتن دوباره نماز نخواند تعبیر این خواب بهتر است.

تعبیر دیدن وضو گرفتن در خواب از دیدگاه معبران اسلامی

در این مطلب تعبیر خواب وضو گرفتن از دیدگاه معبران اسلامی را مطالعه خواهید کرد که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی قرار بگیرد.

The post تعبیر خواب وضو گرفتن چیست؟ appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۱۲ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views
با توجه به اینکه تسبیح وسیله ای برای ذکر گفتن نام خدا است بنابراین معبران اسلامی تعبیر خواب تسبیح را نشانه اطاعت از خداوند و بندگی او دانسته اند و علاوه بر این تعبیر مشاهده تسبیح در خواب از دیدگاه تعبیرگران با توجه به جزئیاتی که در خواب دیده می شود متفاوت است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید آن را تفسیر و تعبیر نمایید.

تعبیر خواب تسبیح از دیدگاه چند تعبیرگر

هر کدام از خواب هایی که انسان ها در طول شب می بینند دارای تعابیری خاص هستند که ممکن است هر یک از این تعابیر دارای نشانه هایی برای خواب بیننده باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب باغ و تعبیر خواب آتش و تعبیر خواب کچل شدن را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب تسبیح را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

 تعبیر خواب تسبیح

دیدن تسبیح در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • منوچهر مطیعی 

تعبیر خواب تسبیح بیانگر اطاعت از خدا و بندگی و عبادت است همچنین دیدن این خواب نشانه ترس از عقوبت نیز می باشد.

 • محمد بن سیرین 
اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح می کرد نشانه این است که مطیع فرمان حق است و از اندوه و غم رهایی می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که روزه است و با تسبیح ذکر می گوید بیانگر این است که از گناه کردن و مال حرام خوردن توبه می کند.
دیدن تسبیح در خواب دارای چه تعبیری است ؟
 • مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح در دست دارد بیانگر این است که کشش مذهبی وی زیاد است و به سمت دینداری و انجام فرایض دینی می رود.
بازی کردن با تسبیح و داشتن تسبیح در خواب بیانگر نظم کارها است و اگر فردی در خواب ببیند که تسبیحش پاره شد بیانگر این است که نظام کاری وی آشفته می شود و بر هم می ریزد.
اگر در خواب دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دست شما در می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که دانه های تسبیح را نخ می کند بیانگر این است در انجام کاری توفیق پیدا می کند که به تیزهوشی و دقت نیاز دارد و نتیجه این کار برای خواب بیننده معظم و بزرگ است.

تعبیر مشاهده تسبیح در خواب
اگر فردی در خواب ببیند که تسبیحش را گم کرده است و به دنبال آن می گردد بیانگر این است که در معرض خطر فریب و وسوسه شیطان قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی تسبیح داد یا تسبیح از دست او گرفت نشانه این است که خواب بیننده به کاری که دارای خیر و صلاح است دعوت می شود و اگر خواب بیننده به کسی تسبیح داد کاری را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح یا انگشتری از مرجان دارد تعبیر خواب وی خوب است و علاوه بر این دیدن این خواب نشانه این است که خواب بیننده صاحب پسر می شود.

تعبیر دیدن تسبیح

در این مطلب با تعبیر دیدن تسبیح در خواب آشنا شدید که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا قرار بگیرد.

The post تعبیر خواب تسبیح چیست؟ برای دیدن تسبیح در خواب چه تعابیری وجود دارد؟ appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۱۰ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 1 views

تعبیر خواب ماشین نشانه غرایزی نظیر غرایز جسمانی و جاه طلبی و شکست و … است که هر یک از این نوع غرایز محرک خواب بیننده هستند و علاوه بر این معبران اسلامی و غربی برای دیدن ماشین در خواب تعابیر مختلفی را بیان کرده اند و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در خواب مشاهده کردید از بین این تعابیر مختلف خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید. 

تعبیر خواب ماشین از دیدگاه معبران مختلف

دیدن خواب اشیاء و خوراکی ها از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی این خواب ها را در طول عمر خود ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تصادف و تعبیر خواب پرواز کردن را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن ماشین در خواب را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

تعبیر دیدن اتومبیل در خواب

دیدن ماشین در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که در ماشین نشسته و ماشین در حال حرکت می باشد نشانه بزرگی و شرف برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه ماشینی دارد بیانگر این است که از طرف پادشاه بزرگی می یابد.

 • امام صادق 

تعبیر خواب ماشین بر ۸ وجه زیر است :

 1. آبرو و عزت
 2. فرمانروایی و ولایت
 3. منزلت و مرتبه
 4. بزرگی
 5. هیبت
 6. شادمانی و سرور
 7. رفعت
 8. آسانی کارها

تعبیر خواب ماشین

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که در ماشینی نشسته و مشغول رانندگی است نشانه این است که در زندگی و کار وی تغییراتی ایجاد می شود که این تغییرات باعث خوشحالی و نشاط او می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام رانندگی ماشین او خراب و متوقف می شود بیانگر این است که خوشگذرانی برای خواب بیننده در آن حدی که انتظار دارد ادامه پیدا نمی کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کند نشانه این است که خواب بیننده از هم چشمی و رقابت پرهیز می کند.
اگر زن جوانی در خواب ببیند که در جستجوی ماشین است نشانه این است که برای جلب کردن حمایت فردی تلاش می کند و در نهایت موفق به جلب حمایت از طرف فرد مورد نظر خود نمی شود.

 • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب ببیند که با فرد دیگر در ماشینی همسفر شده است بیانگر این است که با دیگران روابط خوبی پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که ماشین خریده است نشانه این است که در کارهایش موفق می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که ماشینش آسیب دیده است بیانگر این است که صدمه مالی به خواب ببینده وارد می شود.

تعبیر دیدن اتومبیل در خواب

 • کتاب سرزمین رویاها 

تعبیر خواب ماشین نشانه این است که خبرهایی که با عجله برای خواب بیننده فرستاده می شوند.
اگر فردی در خواب ببیند که ماشین دارد بیانگر این است که هدیه ای مهم دریافت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی رانندگی می کند بیانگر این است که بزودی تغییر وضعیت کلی در زندگی وی رخ می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که به اتفاق خانواده اش در ماشین است بیانگر این است که باید از خودش در مقابل صحبت هایی که دیگران درباره وی می کنند دفاع کند.
اگر فردی در خواب ببیند که با معشوقه اش در ماشین است نشانه این است که باید بر هوس هایش غلبه کند.

تعبیر دیدن اتومبیل در خواب
اگر فردی در خواب ببیند که با دوست یا نامزدش در ماشین است نشانه این است که نقطه ضعف های او نمایان می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که با اشخاصی در ماشین است باید از قبول خبرهای نادرست پرهیز نماید.
تعبیر خواب تصادف با ماشین نشانه رسیدن پول به خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که ماشین واژگون می شود ولی او جان سالم بدر می برد نشانه این است که باید از رقیب بپرهیزد.
اگر فردی در خواب ببیند که به همراه دوستانش در ماشین است نشانه این است که به زودی به رازی پی می برد.
اگر فردی در خواب ببیند که به همراه یک زن در ماشین است بیانگر این است که به واسطه رسوایی بدنام می شود.

تعبیر دیدن اتومبیل در خواب

در این مطلب با تعبیر خواب اتومبیل در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه تان قرار بگیرد. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

The post تعبیر خواب ماشین و اتومبیل های مختلف از دیدگاه چند تعبیر کننده معتبر appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۸ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 1 views

تعبیر خواب رودخانه بیانگر احساساتی است که در درون شما در جریان هستند یا شما در آن احساسات غرق هستید و علاوه بر این رودخانه می تواند طغیان کند یا خشک شود و یا به آرامی در مسیر خود در جریان باشد که همه این عوامل بیانگر احساس خواب بیننده هستند. 

تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه چند تعبیرگر معروف

اغلب افراد تمایل دارند بعد از مشاهده خواب هایی که در طول شب می بینند با تعبیر آن ها آشنا شوند و خواب ها با مضامین مختلف دارای تعابیری متفاوت هستند. در مطالب قبلی تعبیر خواب غرق شدن و تعبیر خواب حمام و تعبیر خواب تگرگ را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن رودخانه در خواب را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.

تعبیر خواب رودخانه

دیدن رودخانه در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب رودخانه بزرگ نشانه مردی بزرگوار است و اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه بزرگ و زلالی است بیانگر این است که با مردی با دیانت می پیوندد و هر چقدر رودخانه صاف و بزرگ باشد مرد بزرگوارتر است و از نظر دیانت و منزلت در درجه بالاتری قرار دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه ای بزرگ است که آبش تیره و در زیر رودخانه گل گندیده وجود دارد نشانه این است که با مردی بی دیانت و ستمگر می پیوندد و به اندازه تیرگی آب از آن مرد به خواب بیننده اندوه و غم می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه غرق می شود نشانه این است که تا زمان مرگش از غم رهایی می یابد.

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

 •  حضرت دانیال 

اگر فردی در خواب ببیند که آب رودخانه زیاد است نشانه این است که مال وزیر زیادتر می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آب رودخانه گندیده و تیره است نشانه این است که بیمار می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب رودخانه می خورد بیانگر این است که از وزیر عطا می یابد و اگر آب رودخانه سرد و خوش بود نشانه این است که نوازش وزیر را می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه خون جاری است نشانه این است که در آن دیار خون زیادی ریخته می شود و اگر خواب بیننده در خواب ببیند که از آب خون آلود رودخانه می خورد نشانه این است که از بهر طمعش به داوری پادشاه می افتد.

دیدن رودخانه در خواب

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه زیر است :

 1. حج
 2. جاه و مقام
 3. نعمت
 4. پادشاهی
 5. تجارت
 6. ریاست
 7. پیروزی و علم
 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که در رودخانه ای در حال آب تنی است بیانگر این است که از مال و نعمت و بزرگی و عزت بهره مند می شود.
تعبیر خواب رودخانه با آب کدر و گل آلود نشانه این است که خواب بیننده اندوهگین و غمگین می شود.
اگر فردی در خواب رودخانه صاف و روشن ببیند نشانه این است که در آینده با مردی بزرگوار و کریم برخورد می کند و از آن مرد به خواب بیننده نعمت هایی می رسد و خواب بیننده مورد حمایت آن مرد قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که رودخانه ای در زمین او در جریان است و همچنین در عالم خواب احساس کرد که آن منطقه متعلق به وی است عزت زیادی نصیب وی می شود و به کرامت نیز معروف می شود.
اگر فردی در خواب بینند که در رودخانه ای با آب صاف غسل می کند و سر و تنش را می شوید نشانه این است که از غم و رنج فراغت می یابد.
دیدن رودخانه با ماهی های زیاد در خواب دارای تعبیری خوب است.
دیدن رودخانه با آبزیان زشت و مشمئز کننده نظیر خرچنگ و … دارای تعبیر خوبی نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که از آب رودخانه یا نهری خروشان یا سیلابی عبور می کند و به پایاب می رسد نشانه این است که از هول و هراس آفتی نجات پیدا می کند.

دیدن رودخانه در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب رودخانه با آب گل آلود بیانگر این است که خواب بیننده به بیماری معده دچار می شود.
اگر فردی در خواب رودخانه ای با آب زلال و شفاف ببیند بیانگر این است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار خواب بیننده هستند.
تعبیر خواب ماهی در آب زلال و صاف رودخانه نشانه این است که خواب بیننده مورد محبت اشخاص ثروتمند و قدرتمند قرار می گیرد.
اگر دختری در خواب ببیند که با کمک قایق عرض رودخانه ای را طی می کند بیانگر این است که همسری شایسته پیدا می کند و زندگی توام با سعادت و خوشبختی خواهد داشت.
اگر دختری در خواب ببیند که با قایق از کنار رودخانه عبور می کند و در عین عبور کردن از کنار رودخانه سرخس ها و سبزه های کناره رود را جمع می کند بیانگر این است که زندگی وی سرشار از خوشی و لذت می شود و به امتیازات اجتماعی دست پیدا می کند.
اگر دختری در خواب ببیند که با قایق عرض رودخانه ای با آب گل آلود و تیره را طی می کند بیانگر این است که مشکلاتی زیادی برای وی بوجود می آیند که از آن ها حیرت می کند و سختی زیادی می کشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام عبور از رودخانه در ته آب اجساد زیادی وجود دارد بیانگر این است که در پی لذت و سعادت بردن از زندگی، ناامیدی و ناراحتی نصیب خواب بیننده می شود.

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب رودخانه زلال و عریض نشانه بدست آوردن خوشبختی در آینده است.
تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه نشانه خوش شانی خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که از رودخانه ای به وسیله شنا کردن عبور می کند نشانه این است که آرزوهای وی برآورده می شود.

تعبیر دیدن رودخانه گل آلود در خواب
در این مطلب با تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه معبران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

The post تعبیر خواب رودخانه برای دیدن رودخانه در حالت های مختلف appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۶ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 3 views

تعبیر خواب حمام از دیدگاه معبران مختلف متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در خواب که دیده اید از بین این تعابیر مختلف خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید. 

تعبیر خواب حمام از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور

تعبیر خواب علمی جالب است و اغلب افراد تمایل دارند بعد از دیدن خواب های خاص با تعبیر آن آشنا شوند. در مطالب قبلی تعبیر خواب لباس عروس و تعبیر خواب خواستگاری و تعبیر خواب بوسیدن مرده را مشاهده کردید در ادامه این مطلب با تعبیر دیدن حمام در خواب آشنا خواهید شد.

حمام کردن با آب گرم دارای چه تعبیری است ؟

دیدن حمام در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • یوسف نبی 

دیدن خواب حمام رفتن نشانه این است که برای خواب بیننده رنجوری پدید می آید.
تعبیر خواب حمام بیانگر غم و اندوه برای خواب بیننده است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که به حمام رفته نشانه این است که به دور از اعضای خانواده و دوستان خود به جستجوی سعادت می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که افرادی در گرمابه مشغول استحمام کردن هستند نشانه این است که دوستانی دلپذیر به همراه وی خواهند بود.
اگر دختری در خواب ببیند که در حمام و گرمابه است بیانگر این است که به کسب لذت هایی بیهوده و فرار گرایش دارد.
اگر فردی جوان در خواب ببیند مشغول حمام کردن است بیانگر این است که به جنسی مختلف دل داده است و در این هراس است که در اثر تبلیغات منفی اطرافیان نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش عوض شود.
اگر زنی که باردار است خواب ببیند استحمام می کند نشانه این است که جنین او سقط می شود.
اگر مردی در خواب ببیند که در حمام در حال استحمام کردن است بیانگر این است که مورد بی وفایی قرار می گیرد و بعد از دیدن این خواب باید خواب بیننده در انجام هر معامله ای احتیاط کند.
اگر زن بیوه ای در خواب ببیند که استحمام می کند بیانگر این است که از پیمان های گذشته خود دست می بردارد و در انتظار شوهری دیگر برای خود است.
اگر دختری در خواب ببیند که در حال حمام کردن است باید از پیدا کردن و گرفتن دوست های جدید پرهیز کند.

تعبیر خواب حمام کردن با شیر
اگر فردی در خواب ببیند که مشغول شستشو و حمام کردن است بیانگر این است که باید از دوستان شرورش دوری کند و دیدن این خواب نیز برای خواب بیننده دارای رسوایی و بدنامی است.
تعبیر خواب حمام کردن در آب گرم نشانه این است که اتفاق های بدی در انتظار خواب بیننده است.
حمام کردن با آب سرد و تمیز بیانگر این است که خواب بیننده در مدت طولانی سلامت است و با شادمانی زندگی خود را سپری می کند.
حمام کردن در آب دریا بیانگر این است که خواب بیننده بعد از کسب کردن دانش شغل مورد علاقه خود را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که با آب گل آلود و کثیفی حمام می کند نشانه این است که وی دشمنانی در زندگی خودش دارد.
تعبیر دیدن حمام با شیر  در خواب نشانه این است که خواب بیننده از زندگی و همنشینی با دوستان ارزشمندش لذت می برد.

تعبیر دیدن خواب حمام کردن با آب سرد

 • علامه مجلسی 

استحمام کردن در خواب بیانگر توفیق زیارت امامان است که این زیارت باعث پاک شدن روح خواب ببینده می شود.

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب حمام کردن در آب سرد نشانه کامیابی است.
تعبیر دیدن خواب حمام کردن در آب گرم بیانگر این است که شما سرما می خورید.
اگر فردی در خواب ببیند که در آب های عمیق حمام می کند بیانگر این است که باید مراقب خودش باشد.
تعبیر دیدن خواب حمام کردن در رودخانه نشانه شجاعت و قدرت است.
تعبیر دیدن حمام کردن در آب چشمه نشانه بازیافتن سلامتی خواب بیننده است.
حمام کردن در محیطی باز نشانه ازدواج کردن با شخص ثروتمندی است.

تعبیر دیدن حمام در خواب

 • مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که در حمام است و دلاک چرک زیادی از بدن او می گیرد نشانه این است که خرج زندگی وی زیاد می شود و هزینه زندگی اش بالا می رود.
اگر فردی در خواب وان حمام ببیند بیانگر این است که زنی او و زندگی اش را در برمی گیرد و این زن به خواب بیننده اختصاص دارد و خواب بیننده می تواند با وجود او آرام بگیرد.

تعبیر دیدن حمام در خواب

در این مطلب تعبیر دیدن حمام در خواب را برای شما همراهان عزیز و گرامی گردآوری کردیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

The post تعبیر خواب حمام چیست؟ appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۴ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

تعبیر خواب باغ از دیدگاه بیشتر معبران اسلامی بیانگر زن است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید از بین تعابیری مختلفی که برای دیدن خواب باغ بیان شده خواب را به راحتی تفسیر و تعبیر کنید. 

تعبیر خواب باغ از دیدگاه چند معبر اسلامی

دیدن باغ در خواب از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی این خواب را در طول عمر خود یکبار یا بیشتر ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب خواستگاری و تعبیر خواب بوسیدن مرده و تعبیر خواب پرواز کردن را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب باغ از دیدگاه تعبیرگران اسلامی را مطالعه خواهید کرد.

دیدن باغ در خواب دارای چه تعبیری است ؟

دیدن باغ در خواب دارای چه تعبیری است ؟

امام صادق 

تعبیر خواب باغ از دیدگاه امام صادق بر ۷ وجه است :

 1. زن خوب
 2. فرزند نیک
 3. عیش خوب
 4. عزت
 5. مال و سربلندی
 6. شادی
 7. کنیزک

حضرت دانیال 

تعبیر دیدن باغ در خواب خواب نشانه زن است و دیدن درختانی که در باغ هستند نشانه مال و اموال صاحب باغ است.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغی سرسبز و دارای بناها و قصرهای زیادی است و زن زیبایی وی را به سمت خود فرا می خواند نشانه این است که در آخرت به بهشت و حورالعین می رسد و به درجه بلند شهادت نیز نائل می شود.
اگر در بیداری فصل هر میوه ای باشد و در خواب فردی ببیند که از آن میوه می خورد نشانه این است به قدری که از میوه خورده است مال و اموال جمع می کند ولی اگر فصل میوه نباشد و خواب بیننده در خواب از میوه بخورد نشانه این است که مال و اموال وی به اندازه ای که از میوه خورده است تلف می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به باغ آب می برد نشانه این است که با زنی ازدواج می کند یا کنیزکی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که باغ را با استفاده از رود و جوی آب آبیاری می کند بیانگر این است که مال و اموال بدست می آورد و از غم و اندوه نجات می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ شفتالو می کارد نشانه این است که صاحب فرزندی می شود که سریعا علم و ادب می آموزد.
اگر فردی در خواب گل و گیاهان خوشبو بکارد نشانه این است که صاحب فرزندی صالح و خوب می شود.

تعبیر دیدن خواب باغ

ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب باغ نشانه مردی بزرگوار با مال و جمال است.
اگر فردی در خواب ببیند که به وقت بهار یا تابستان باغ خرم شده است و میوه های باغ رسیده اند و گل و ریاحین در باغ شکفته است نشانه این است که مرگ وی بر شهادت است.
اگر فردی در خواب باغی ببیند که میوه های آن شیرین است ولی برگ های درختان ریخته اند بیانگر این است که او را با پادشاه صحبت می افتد به صورتی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده است.
اگر فردی در خواب باغ سبز با میوه ببیند و آب رود بیاید و باغ را از ریشه برکند و خراب کند نشانه این است که پادشاه آن دیار را بیم هلاک می کند و یا پادشاه به سبب سلطانی بزرگ از پادشاهی معزول می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آتشی بیامد و درخت های باغ را سوزاند نشانه این است که پادشاه به مرگ مفاجات می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ اشتران هستند نشانه این است که پادشاه آن ملک بر دشمنانش پیروز می شود.
اگر فردی در باغ گوسفندانی را ببیند نشانه این است که از پادشاه مال و نعمتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که از باغی میوه جمع می کند و به خانه می برد نشانه این است به قدری که میوه جمع کرده است به وی منفعت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ هیمه جمع می کند نشانه این است که از پادشاه منفعتی با سختی و رنج به وی می رسد.

تعبیر خواب باغ

منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب باغی سبز و مفرح و خرم ببیند نشانه این است که زنی پاک نهاد و خرم و خردمند نصیب وی می شود ولی اگر خواب بیننده زن داشته باشد تعبیر خواب او برای فرزند است و در غیر این صورت مال دنیا نصیب وی می شود.
اگر فردی در خواب از باغ سبز و خرمی بیرون آمد و با حسرت به پشت سر خود نگاه کرد نشانه این است که زنی با این خصوصیات که در زندگی اش است از او دور می شود.

تعبیر خواب باغ

در این مطلب تعبیر دیدن باغ در خواب از دیدگاه چند تعبیرگر را مشاهده کردید که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا قرار بگیرد. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب تعبیر خواب کلیک کنید.

The post تعبیر خواب باغ از دیدگاه معبران اسلامی مشهور appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۲ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 3 views
تعبیر خواب گلابی از دیدگاه معبران اسلامی بیانگر مال و سود است که بدست آوردن این سود و مال می تواند باعث شادی و کامروایی خواب بیننده شود و تعبیرگران غربی نیز تعابیر مختلفی را برای دیدن خواب گلابی ذکر کرده اند که شما می توانید با توجه به مزه و رنگ گلابی خواب خود را با توجه به این تعابیر، به راحتی تفسیر و تعبیر نمایید.

تعبیر خواب گلابی از دیدگاه معبران مختلف

دیدن خواب میوه ها و خوراکی ها از انواع خواب های معمول است که هر انسانی این خواب ها را در طول عمر خود مشاهده می کند. در مطالب قبلی با تعبیر خواب برنج و تعبیر خواب خیار و تعبیر خواب گردو آشنا شدید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن خواب گلابی را برای شما همراهان عزیز و گرامی گردآوری کرده ایم.

تعبیر دیدن گلابی در خواب از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

دیدن گلابی در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می خورد نشانه این است که سود و منفت بدست می آورد.
اگر در بیداری فصل گلابی باشد و فردی در خواب ببیند که گلابی سبز و شیرینی می خورد نشانه این است که به آرزوها و خواسته هایش می رسد.

 • ابن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی ترش و بد مزه ای می خورد نشانه غم و اندوه برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گلابی سرخ شیرین یا گلابی سبز می خورد نشانه این است که مال و اموالی بدست می آورد و اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه خواب بیننده در خواب گلابی سبز و شیرینی بخورد بیانگر این است که مال حلال بدست می آورد.
اگر فصل گلابی نباشد و فردی در خواب ببیند که گلابی زرد می خورد نشانه این است که به بیماری مبتلا می شود.

دیدن گلابی در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • امام صادق 
تعبیر خواب گلابی از دیدگاه امام صادق بر ۵ وجه زیر است :
 1. ثروتمندی
 2. مال حلال
 3. زن
 4. رسیدن به خواسته ها و آرزو
 5. منفعت و سود
 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب گلابی خوردن بیانگر کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می چیند نشانه این است که بعد از ناامیدی اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای وی رخ می دهد.

تعبیر دیدن گلابی زرد و سبز و سرخ در خواب

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی سبز و رسیده و خوش طعمی از درخت می کند و می خورد و یا از ظرف میوه گلابی را با این خصوصیات برمی دارد و می خورد نشانه این است که به مراد دل و آرزوهایش می رسد.
دیدن گلابی زرد در خواب دارای تعبیر خوبی نیست و دیدن این خواب برای خواب بیننده نشانه بیماری و رنجوری است.
اگر فردی در خواب ببیند که گلابی لکه دار می خورد نشانه این است که عیش وی منقض می شود و نقصانی در کامروایی او بوجود می آید.

 • آنلی بیتون 
اگر فردی در خواب ببیند که گلابی طلایی رنگی که از شاخه درخت آویخته شده است تعریف می کند نشانه این است که اقبال و شانس وی در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهد شد.
تعبیر خواب پختن گلابی نشانه داشتن روابط عاشقانه کم دوام و کوتاه مدت است.
اگر فردی در خواب ببیند که از گلابی کمپوت درست می کند بیانگر این است که از نظر فکری تغییر می کند.
 تعبیر خواب گلابی
در این بخش از تعبیر خواب مجله آرگا با تعبیر خواب گلابی از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی آشنا شدید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت لذت را ببرید.

The post تعبیر خواب گلابی برای چیدن، خوردن و… انواع گلابی appeared first on آرگا.

 • تاریخ : ۳۰ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 3 views

علم تعبیر خواب علمی جالب و هیجان انگیز است و اغلب افراد در طول شب خواب هایی را می بینند که تمایل دارند بعد از بیدار شدن با تعبیر خواب آن ها آشنا شوند. تعبیر خواب دزد از دیدگاه تعبیرگران مختلف متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در خواب و رویا دیده اید خواب خود را به راحتی از بین تعابیر مختلف تفسیر کنید. 

تعبیر خواب دزد از دیدگاه معبران مختلف

دیدن خواب دزد از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی در طول عمر خود این خواب را ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب بوسیدن مرده و تعبیر خواب لاغر شدن و تعبیر خواب زایمان را مطالعه کردید در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر دیدن دزد در خواب آشنا سازیم.

تعبیر دیدن دزد در خواب از دیدگاه معبران مختلف

دیدن دزد در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • منوچهر مطیعی 

دیدن دزد در خواب نشانه مهمان یا دوست یا مسافر است.
اگر فردی در خواب ببیند که در خانه اش با دزد رو به رو شده و ترسیده است نشانه این است که مهمان یا مسافری به خانه وی می آید.
اگر در خواب به فردی خبر دهند که به خانه اش دزد آمده از طرف دوستی به او خبر یا نامه ای می رسد.

 • معبرین غربی  

دیدن دزد در خواب بیانگر بیماری و کمبود و ناراحتی جسمی است.
اگر فردی در خواب دزد سیاه پوستی را ببیند نشانه این است که وی از ناحیه صفرا رنج می برد.
اگر فردی در خواب دزدی را ببیند که رنگ پوست او سرخ است نشانه این است که بیماری خواب بیننده مربوط به خون او است.

تعبیر دیدن دزد در خواب

 • یوسف نبی 

تعبیر خواب دزد نشانه فتنه است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که دزد یا دزدهایی در جستجوی وی هستند نشانه این است که دشمنانی خطرناک با او رقابت می کنند بنابراین بهتر است خواب بیننده در حشر و نشر خود با اطرافیانش نهایت احتیاط را به خرج دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که دزدی در حال سرقت چیزی می باشد بیانگر کمبودهای روانی و بداقبالی و و عقده های خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که متهم به دزدی چیزی شده است نشانه این است که اطرافیانش تعبیری خطا از رفتار وی می کنند و این امر باعث آزار خواب بیننده می شود ولی در نهایت خواب ببینده به این نکته پی خواهد برد که این سوء تعبیر به نفع او است.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی را متهم به دزدی کرده اند نشانه این است که در اثر استدلالی شتابزده با فردی درگیر می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که دزد است و ماموران در تعقیب وی هستند نشانه این است که خواب بیننده درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که دزدی او را تعقیب یا دستگیر می کند نشانه این است که بر دشمنانش پیروز می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که دزد محل کار یا خانه وی را زده است بیانگر این است که به شهرت اجتماعی وی حمله می شود و خواب بیننده با شجاعت از حیثت خودش در مقابل دیگران دفاع می کند.

تعبیر دیدن دزد در خواب از دیدگاه تعبیرگران غربی و اسلامی

 • لوک اوینتهاو 

اگر فردی در خواب ببیند که طلاهاش را دزدیده اند نشانه این است که به او خبرهای بدی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که پول هایش را دزدیده اند نشانه این است که باید مراقب دزدها باشد.

تعبیر خواب دزد

در این مطلب تعبیر خواب دزد را گردآوری کرده ایم که امیدواریم با مطالعه این مطب بتوانید با تعبیر خوابی که دیده اید آشنا شوید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

The post تعبیر خواب دزد از دیدگاه تعبیر کننده های معتبر appeared first on آرگا.

صفحه 1 از 7
1234567 بعدی